جراحی ETV اندوسکپ بطن سوم دکتر شهاب جمالی اردکانی

عدنان توسط عدنان 1 سال پیش

جراحی بیمار مبتلا به هیدروسفالی با استفاده از روش اندوسکوپی بطن سوم etv توسط دکتر شهاب کمالی اردکانی در بیمارستان خانواده ارتش تهران

comment