آموزش انواع تله پاتی و تکنیک های آن به شما کمک میکند هر موقع نیاز بود از تله پاتی استفاده کنید. تمرین های تله کینزی و روشن بینی نیز در این پکیج آمده است. توضیحات کامل را در فیلم مشاهده نمایید.

comment