نسل جدید روغن های خوراکی در آمریکا پس از ممنوعیت ترانس در این کشور به بازار عرضه شد. برای نخستین بار در ایران: روغن زیروترانس طبیعت

comment