بعد از حواشی طنز اجرای بنام بانی عزیز در کنسرتش سوریلند یک انیمیشن در این راستا منتشر کرد

comment