سکانسی کوتاه و بی نظیر به مدت 59 ثانیه و بدون صدا با کیفیت فول HD , و مشخصات ذیل ؛ Resolution: 1920x1080 | File Size: 56 MB | Format: mp4|Aspect Ratio: 16:9|Frame Rate: 23.97 fps

comment