تابلوی خطای دید, دیوانه کننده است

MIT توسط MIT 1 هفته پیش

تابلوی که خطای دید ایجاده میکنه و خیلی عجیبه

comment