چاه مکن بهر کسی مخصوصا اگه دختر باشه.>>..

توسط h_karimi_nasab 6 ماه پیش
comment