نظم در کشورهای توسعه یافته حرف اول را می زند. بسیاری از پژوهشگران نظم را زیربنای ساختار پیشرفت کشورهایی نظیر ژاپن می دانند. در این کلیپ نشان داده می شود که اگر ذره ای و میلیمتری نظم موجود به هم ریزد چه خسارت هایی به دنبال خواهد داشت. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment