آیا ما همه با هم خویشاوندیم؟

تماشایی شو توسط تماشایی شو 9 ماه پیش

همه ی ما انسان ها اجدادی داریم که مثل یک هرم بزرگ بالای سر ما قرار دارند اگر به 4 نسل قبل از خودمان برگردیم مجموع اجداد مستقیم ما 30 نفر است اگر به 40 نسل قبل از خودمان برگردیم ما یک تریلیون جد پیدا خواهیم کرد که همگی در یک زمان زندگی می کردند این تعداد نه تنها بیشتر تمام افرادی است که تا کنون زندگی می کرده اند بلکه از تعداد ستاره های کهکشان راه شیری هم بیشتر است. این ویدئو را با هم ببینیم.

comment