جهت اخذ اطلاعات بیشترلطفاً به این سایت مراجعه بفرمایید www.NorouziTranslator.com مترجم_همزمان_کنفرانس_بین_المللی_پارک_علمی_فناوری_اصفهان_فریبرز_نوروزی_و گزارش_آن_توسط_پرس_تیوی_قسمت_اول https://www.youtube.com/watch?v=pA0fj-LNO4A https://www.youtube.com/watch?v=-9ZcRHYrxEY&feature=share مترجم همزمان مجرب در ایران

comment