کیست مویی یک کانال باریک غیرعادی در بدن شما است. مسیر کیست معمولا از مرکز عفونت در بافت های عمیق تر به سطح پوست میباشد , بدین معنی که چرک هر از گاهی به پوست منتقل و تخلیه میشود. اما در صورتیکه سوراخ‌های سطح پوست بسته شوند، ترشحات داخل حفره کیست مویی تجمع پیدا می‌کنند و منجر به ایجاد آبسه می‌شوند. https://clinicdarman.com/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%db%8c%db%8c/

comment