فیلم لحظه شروع سیل دروازه قرآن شیراز که از داخل اتوبوسی که در همان واقعه حضور داشته گرفته شده، دقیقا قبل از شروع سیل و همان لحظه است و به دلیل عدم خدشه وارد شدن به روحیات شما عزیزان، صحنه دلخراش از آن جدا شده است. فقط مربوط به لحظه شروع و چگونگی وقوع سیل شیراز است.

comment