سخن حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

سارا نقره توسط سارا نقره 9 ماه پیش

سخن حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment