تاثیر نوسانات قیمت دلار بر زندگی کارمندان ( فینتول بدبخت می شود) قیمت دلار

comment