کنایه قدیمی اکبر عبدی به احمدی نژاد در حضور خودش

شهی توسط شهی 2 سال پیش

کنایه قدیمی اکبر عبدی به احمدی نژاد در حضور خودش

comment