پشیمانی فرمایشی نیست 🔴مهرداد میناوند در سرپل ذهاب: آقای روحانی به قرآن رای خودم را از شما پس گرفتم

شهی توسط شهی 2 سال پیش

شیمانی فرمایشی نیست 🔴مهرداد میناوند در سرپل ذهاب: آقای روحانی به قرآن رای خودم را از شما پس گرفتم احساساتی هم نشدم...

comment