طنز اداره کار دو شیرازی

دوشیرازی با استفاده از واژه آوایی دیالوگ میگن

comment