دو شیرازی در سینما . چینی

شبیه بودن لحجه شیرازی با چینی با بازی محسن قانع فرد و حسن فلاح

comment