چند جوان که در آستانه سی سالگی قرار دارند، زندگی کسالت باری را تجربه می کنند تا اینکه یکی از دوستان قدیمی آن ها به نام «شیرزاد» که سال ها خارج از ایران بوده و زندگی ویژه ای داشته، به ایران می آید و ریتم زندگی دوستانش را تغییر می دهد.

comment