کروز – سم علف کش تخصصی از خانواده ی سولفونیل اوره، کنترل کننده ی علف هرز مزارع ذرت، جذب از طریق شاخ و برگ و ریشه ی علف هرز، متوقف کننده ی رشد علف که در نهایت منجر به تلف شدن آن می گردد. با اثرگذاری پرقدرت و سریع. دریافت اطلاعات بیشتر در سایت www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

comment