اگر اینترنت از زندگی ما حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟

توسط Kasbedaramad 2 سال پیش
علم و تکنولوژی

اگر اینترنت از زندگی ما حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟ حتماتاآخرببینید.چه اتفاقی رخ میدهد.وچه تاثیری برجامعه میگذرد

comment