زلزله تهران را نابود خواهد کرد

توسط Trader 8 ماه پیش

پروفسور عکاشه : زلزله تهران فاجعه به بار خواهد آورد و تهران از بین خواهد رفت

comment