ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

در هیچ فال قهوه ای من برای تو در نیامدم. هیچ کولی آواره ای من را برای تو در کف دستت نخواند. تنها من بودم که اصرار داشتم جایی سر راه تو سبز شوم و حساب قهوه ها و کولی ها و سرنوشت را با هم برسم. جنگ نابرابری بود... بقیه در http://free-charges.com/3401

comment