استاد وکیل در دوره آموزش درک معنا و تدبر در قرآن با توجه به آیات سوره نحل این معیارها را بیان می نمایند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment