مستند آب مایه انرژی

توسط کلیپ فا 11 ماه پیش

آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

comment