مستند آب مایه انرژی

توسط کلیپ فا 8 ماه پیش

آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

comment