جلسه ۵ فیزیک دوازدهم - حرکت بر روی خط راست ۲ - مهندس محمد پور رضا ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش مبحث حرکت بر روی خط راست در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است شماره تماس ۰۹۴۵۵۴۶۵۹۴۶

comment