ولوو با معرفی کشنده الکتریکی خودران بدون کابینی به نام ورا ( Vere ) , توانی های خود در زمینه کامیون ها و حمل نقل را نشان داد است . این کشنده کانسپت که طی رویداد ویژه ای در برلین آلمان رونمایی شده است. بیش نمایشی از یک کامیون تولیدی در آن آینده را ارائه کرده ولوو قصد دارد آن را برای استفاده در بنادر و مراکز تدارکاتی بزرگ تولید کند https://asanbar.ir

comment