انتقاد تند رشیدپور به وضعیت فرودگاه‌ها 🔹تأخیر پروازها رابه گردن تحریم نیندازید. 🔹علت اغلب این تأخیرها "تحریم مدیریت و انگیزه" درمسئولان است.

توسط Pyxo 2 سال پیش

انتقاد تند رشیدپور به وضعیت فرودگاه‌ها 🔹تأخیر پروازها رابه گردن تحریم نیندازید. 🔹علت اغلب این تأخیرها "تحریم مدیریت و انگیزه" درمسئولان است.

comment