منظور از درستی (accuracy) در سنسورهای فشار چیست؟ و چگونه نادرستی ها به عنوان انحراف از نتایج اندازه گیری دلخواه به وجود می آید. برای آشنایی کامل با مفهوم درستی و تفاوت آن با دقت در ترانسمیترهای فشار به https://bit.ly/2I8hvf2 مراجعه نمایید.

comment