سخن حضرت حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

تبدیل به تو توسط تبدیل به تو 4 ماه پیش

سخن حضرت حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment