ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

استاندار و قوانین آر اند ام (R&M) معمولاً این استاندارد از شش بخش عملیاتی در تکنولوژی POL تعریف می شود: 1. توزیع کننده ساختمان (Building distributor) 2. بک بن (Backbone cabling) 3. توزیع کننده طبقه (Floor distributor) 4. کابل کشی افقی (Horizontal cabling) 5. نقطه نثبیت (Consolidation point)

comment