دابسمش آهنگ بامزه که اولش فارسیه بعدش کُردی و بعدشم فارسی مبخونه

comment