نجفي متن استعفاي خود را قرائت كرد.نجفی: اصلی ترین دلیل استعفای من بیماری هست

comment