علف کش خارجی و تضمینی مایستر دبلیوجی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع ذرت دانه ای و علوفه ای به صورت پس رویشی استفاده می شود.این علف کش همچنین می تواند علف دم روباهی باریک، بیدگیاه و علف چمنی یکساله را در این مزارع به طور کامل ریشه کن نماید. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment