چشمه ها ی آب گرم یا آنسن گنجینه ها ی ملی هستن که به بخشی تفکیک ناپذیر از فرهنگ مردم ژاپن تبدیل شدن همچنین امروزه بخشی از ویژگی توریستی ژاپن محسوب میشن... https://gerdgard.com/

comment