ترکیدن وانت در پمپ گاز

Mamalli توسط Mamalli 2 سال پیش

این وانت مخزن گازش پوسیده بوده طرف خبررنداشته وتحت فشار مخزنش میره رو هوا

comment