تو این گیف شهر "شنزن چین" رو میبینین که با بمب مِه گرمای شهر رو میارن پایین! بله اینطوریاس!!!

sargarmshim توسط sargarmshim 8 ماه پیش

تو این گیف شهر "شنزن چین" رو میبینین که با بمب مِه گرمای شهر رو میارن پایین! بله اینطوریاس!!!

comment