کنایه علی ضیا به مسئولینی كه از توییتر استفاده میکنند

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 سال پیش

کنایه علی ضیا به مسئولینی كه از توییتر استفاده میکنند

comment