یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های دیرین دیرین به نام خط فقر که اشاره‌ای به مشکلات از نوع فقر جامعه دارد.

comment