خوب دیدن و درست دیدن یک هنر است.چشمها را باید شست،جور بهتر باید دید.

comment