فیلم هوایی (هلی شات) به سفارش مرکز ساماندهی پهبادهای غیرنظامی کشور مهرماه ۱۳۹۶

comment