ترنس های ایرونی! مصاحبه جالب با پسری که قبلا دختر و اسمش زهرا بوده! و پسری که میخواد تغییر جنسیت بده و دختر بشه!

شهی توسط شهی 2 سال پیش

ترنس های ایرونی! مصاحبه جالب با پسری که قبلا دختر و اسمش زهرا بوده! و پسری که میخواد تغییر جنسیت بده و دختر بشه!

comment