دانشجویان ورودی ۹۶ دانشگاه دامغان برای اردویماندن معارفه به همراهی مسئولین دانشگاه به چشمه علی رفتند..

comment