علف کش بسیار قوی و مؤثر از گروه فنیل پیریدازین. مؤثر بر روی مقاوم ترین گونه های علف های پهن برگ مزارع نخود دیم. با عملکرد سریع. جزئیات و اطلاعات بیشتر در www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

comment