دکتر رفیعی با نقل حدیثی از حضرت امیرالمومنین (سلام الله علیه) عواملی که موجب اضطراب انسان می شوند را بر میشمارند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment