استاد وکیل با توجه به آیه 133 سوره آل عمران نکته ای را در ترجمه قرآن بیان می نمایند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment