https://razemovafaghiat.com/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA تغییر احساس و تغییر حال همیشه آرزو و هدف هر انسانی در مسیر تعالی و موفقیت بوده و خواهد بود. هر رفتار و احساسی که در ما وجود دارد در مسیری به ما کمک می­ کند. آیا متوجه تغییرات احساسات خود هستید؟ آیا بروز و تغییر احساس را جایز میدانید، یا همیشه از آن تیپ افرادی هستید که قلیان احساسات خود را منکر می شوید؟ مدیریت و تغییر احساس بخشی از عزت نفس شماست که ممکن است این مهارت را نیاموخته باشید. این ویدئو متفاوت و بسیار جذاب را ازدست ندهید و با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید

comment