بلاک چین سیستمی برای نگهداری دفتر حساب های توزیع شده است که اجازه می دهد سازمانها و افراد بر روی بروزرسانی این دفتر حساب ها با یکدیگر به توافق برسند.

comment