مهمان برنامه خطاب به سخنگوی وزارت بهداشت: من به شما در بیمارستان‌های دولتی نمره صفر می‌دهم.

comment