«قربان» پیرمردی است که با وانت باربری می کند اما چون تلفن همراه ندارد در کارش دچار مشکل می شود و ناچار سیم کارت کارکرده ای می خرد. از قضا سیم کارت سابق رئیس جمهور است و او را حسابی به دردسر می اندازد.

comment